• رتبه اول ربات امدادگر ب

 • رتبه اول ربات فوتبالیست

 • رتبه اول و دوم ربات جنگنده

 • رتبه اول ربات مسیریاب

 • رتبه اول و دوم ربات مسیریاب

 • رتبه اول هدفمند

 • رتبه اول سازه ماکارونی راندمانی

 • رتبه اول و دوم سازه فشاری

 • رتبه اول و سوم سازه راندمانی

 • رتبه اول سازه فشاری

 • رتبه دوم ربات امدادگر الف

 • رتبه دوم سازه هدفمند

 • رتبه دوم گلایدر

 • رتبه سوم کواسپیس

 • رتبه سوم ربات فوتبالیست

 • رتبه سوم موشک آبی