کادر آموزشی دبستان سلام یوسف آباد

خانم فریده سقایی

خانم فریده سقایی

آموزگار پایه پنجم

10 سال سابقه فالیت

خانم ناهید تیموری

خانم ناهید تیموری

آموزگار پایه چهارم

کارشناسی ادبیات فارسی
7 سال سابقه فالیت

خانم سعیده عباس زاده

خانم سعیده عباس زاده

آموزگار پایه سوم

10 سال سابقه فالیت

خانم آناهیتا ولی نژاد

خانم آناهیتا ولی نژاد

آموزگار پایه دوم

10سال سابقه فعالیت

خانم مریم عاشوری

خانم مریم عاشوری

سوپروایزور زبان

17 سال سابقه فعالیت

خانم پریناز صادقی

خانم پریناز صادقی

مربی زبان

10 سال سابقه فعالیت

خانم شفق هاشمیان

خانم شفق هاشمیان

مربی زبان

10 سال سابقه فعالیت

خانم فائزه کامیابی

خانم فائزه کامیابی

مربی زبان

10 سال سابقه فعالیت

آقای سعید احمد زاده

آقای سعید احمد زاده

مربی ورزش

10 سال سابقه فعالیت

آقای سید امیر موسوی

آقای سید امیر موسوی

مربی ورزش

10 سال سابقه فعالیت