برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبستان سلام یوسف آباد