کادر آموزشی دبستان سلام یوسف آباد

خانم اشرف میر باقری

خانم اشرف میر باقری

مسئول پایه ششم

کارشناسی جغرافیای انسانی
۲۰ سال ساقه فعالیت

خانم فریده سقایی

خانم فریده سقایی

مسئول پایه پنجم

10 سال سابقه فالیت

خانم ناهید تیموری

خانم ناهید تیموری

مسئول پایه چهارم

کارشناسی ادبیات فارسی
۷ سال سابقه فالیت

خانم سعیده عباس زاده

خانم سعیده عباس زاده

مسئول پایه سوم

10 سال سابقه فالیت

خانم آناهیتا ولی نژاد

خانم آناهیتا ولی نژاد

مسئول پایه دوم

10سال سابقه فعالیت

خانم طاهره همدانی

خانم طاهره همدانی

مسئول پایه اول

دیپلم اقتصاد
۳۰ سال سابقه فعالیت در سلام

خانم سمیه سادات سید آقایی

مسئول پیش دبستانی

کارشناس تربیت مربی
۵ سال سابقه فعالیت

خانم مریم عاشوری

سوپروایزور زبان

17 سال سابقه فعالیت

خانم پریناز صادقی

خانم پریناز صادقی

مربی زبان

10 سال سابقه فعالیت

خانم شفق هاشمیان

خانم شفق هاشمیان

مربی زبان

10 سال سابقه فعالیت

خانم فائزه کامیابی

خانم فائزه کامیابی

مربی زبان

10 سال سابقه فعالیت

خانم سارا عمادی

خانم سارا عمادی

مربی هنر

10 سال سابقه فعالیت

آقای سعید احمد زاده

آقای سعید احمد زاده

مربی ورزش

10 سال سابقه فعالیت

آقای سید امیر موسوی

آقای سید امیر موسوی

مربی ورزش

10 سال سابقه فعالیت