مطالب پایه چهارم

آزمایش – تبدیل انرژی باد به انرژی حرکتی

dabestan salam

آزمایش مواد رسانا و نارسانای الکتریکی

آزمایشکاه – چه وسایلی جذب آهن ربا می شوند

کنفرانس و پرسش و پاسخ – هدیه های آسمانی

آموزش و تمرین عدد خوانی و عدد نویسی

کنفرانس – آموزش قسمت های مختلف میکروسکوپ