مطالب پایه سوم

riazi-dabestan-salam

آموزش وسعت خشکی ها و آب ها با استفاده از کره زمین