معاونت آموزشی

استفاده از وسایل دور ریختنی – تلفیق درس علوم و هنر

ارائه کنفرانس علوم و مطالعات اجتماعی همراه با پاورپوینت

تشویق دانش آموزان پر تلاش

آزمایش – تبدیل انرژی باد به انرژی حرکتی

riazi-dabestan-salam

آموزش وسعت خشکی ها و آب ها با استفاده از کره زمین

آزمایشکاه – چه وسایلی جذب آهن ربا می شوند

dabestanesalamyousefabad

نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان

pishdabestan- salamyousefabad

آموزش سطح و ارتفاع با استفاده از مونته سوری

آموزش و تمرین عدد خوانی و عدد نویسی