معاونت آموزشی

علوم – رنگبری کاغذ و پتاسیم پرمنگنات با آب اکسیژنه

استفاده از وسایل دور ریختنی – تلفیق درس علوم و هنر

ارائه کنفرانس علوم و مطالعات اجتماعی همراه با پاورپوینت

تشویق دانش آموزان پر تلاش

آزمایش – تبدیل انرژی باد به انرژی حرکتی

dabestan salam

آزمایش مواد رسانا و نارسانای الکتریکی

riazi-dabestan-salam

آموزش وسعت خشکی ها و آب ها با استفاده از کره زمین

آزمایشکاه – چه وسایلی جذب آهن ربا می شوند

dabestanesalamyousefabad

نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان

کنفرانس و پرسش و پاسخ – هدیه های آسمانی

pishdabestan- salamyousefabad

آموزش سطح و ارتفاع با استفاده از مونته سوری