معاونت آموزشی

دست ورزی کسرهای مساوی در قالب بازی به شکل بستنی

آزمایش گرما وماده و تست با دماسنج

علوم – رنگبری کاغذ و پتاسیم پرمنگنات با آب اکسیژنه

نقاشی موضوعی – هواپیما

استفاده از وسایل دور ریختنی – تلفیق درس علوم و هنر

ارائه کنفرانس علوم و مطالعات اجتماعی همراه با پاورپوینت

تشویق دانش آموزان پر تلاش

آزمایش – تبدیل انرژی باد به انرژی حرکتی

dabestan salam

آزمایش مواد رسانا و نارسانای الکتریکی

riazi-dabestan-salam

آموزش وسعت خشکی ها و آب ها با استفاده از کره زمین

salam-yousefabad

کتاب خوانی

آزمایشکاه – چه وسایلی جذب آهن ربا می شوند

نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان