کادر اداری دبستان سلام یوسف آباد

مدیریت

آقای هومن نیک پور

آقای هومن نیک پور

مدیر دبستان

معاونت

آقای شیرمحمدی

آقای شیرمحمدی

معاونت اجرایی
خانم فهیمه عزیزی

خانم فهیمه عزیزی

معاونت آموزشی
خانم فریده اسماعیلیان

خانم فریده اسماعیلیان

معاونت انضباطی

آی تی

خانم سارا احدزاده

خانم سارا احدزاده

کارشناس آی تی

معاونت