جشن یلدا – اول دبستان

مطالب مربوط به پایه اول

آموزش حرف "ل"

جشن یلدا

آموزش نشانه آ

آموزش حرف "ی"

آموزش حرف "ای"

آموزش حرف " م "

paye aval-salam youseabad
dabestansalamyousefabad

آموزش حرف "ک"

payeaval-salamyousefabad

آموزش حرف "ر"

آموزش حرف "ش"

آموزش حرف "ف"

آموزش حرف " ج "

آموزش حرف " خ "