برگزاری نمایشگاه دست سازه ها

با تلاش خوب همکاران و فرزندان خوبمان نمایشگاهی از دست سازه های دانش آموزان کلاس های پیش دبستان تا ششم روز سه شنبه 97/10/11 در سالن دبستان برگزار گشت.
فعالیت های نمایشگاه شامل:
۱-فعالیت های کلاسی با حضور معلمان
۲-فعالیت های پژوهشی دانش آموزان تحت نظارت خانم رحمانی مربی پژوهش
۳- فعالیت های هنری دانش آموزان تحت نظارت خانم عمادی مربی هنر
۴- فعالیت های بخش زبان دانش آموزان تحت نظارت مسئول دپارتمان زبان خانم عاشوری و همکارانشان