بازدید از مسجد و آشنایی با این مکان مقدس – همراه با شرکت در نماز – درس هدیه آسمانی و مطالعات