اردوی بازدید از محله

دانش آموزان با محله بیشتر آشنا شدند ، نحوه خرید کردن را یاد گرفتند و کلی خرید کردند.

نماز عصر را در مسجد خواندند و با حاج آقا صحبت کردند.