ارائه ي تحقيق علوم (راههاي انتقال پيام از گذشته تا زمان حال)