نوشته‌ها

هشتمین جشنواره پژوهشی سلام کاپ برگزار شد

کسب مقام اول ماکارانی ( فشاری) در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

کسب مقام اول سازه ماکارونی (رادمانی) در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

کسب مقام سوم سازه ماکارونی (رادمانی) در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

کسب مقام دوم سازه ماکارونی (هدفمند) در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

تصاویری از حضور کاروان پژوهشی سلام یوسف آباد در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

مقام های کسب شده در ششمین دوره مسابقات سلام کاپ