نوشته‌ها

کسب مقام اول ماکارانی ( فشاری) در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

کسب مقام اول سازه ماکارونی (رادمانی) در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

کسب مقام سوم سازه ماکارونی (رادمانی) در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

کسب مقام دوم سازه ماکارونی (هدفمند) در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

کسب مقام دوم ربات امدادگر در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

کسب مقام اول و سوم در مسابقات رباتیک مدارس سمپاد