برگزاری همایش های آشنایی با سلام یوسف آباد برای اولیاء و دانش آموزان جدیدالورود – ۹۸

برگزاری همایش های آشنایی با سلام یوسف آباد برای اولیاء و دانش آموزان جدیدالورود – ۹۸