جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان سلام یوسف آباد دوره اول

نفرات برتر پایه هفتم در آزمون جامع شماره ۱