اردوی استخر پایگاه تابستانی

آغاز پایگاه تابستانی سال تحصیلی ٩٧-٩۶