اولین روز سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

اردوی غار موزه استاد وزیری

پنجمین اردوی تابستانی مجتمع کوروش بازی فکری ۹۷

چهارمین اردوی تابستانی موزه دفاع مقدس ۹۷

سومین اردوی تابستانی تنگه واشی ۹۷

دومین اردوی تابستانی علمی پژوهشی ۹۷

اولین اردوی تابستانی اردوگاه شهید باهنر ۹۷

اردوی باغ موزه دفاع مقدس

اردوی یک روزه دبیرستان در اردوگاه شهید باهنر

کسب ۲ مقام اول و ۱ مقام سوم در جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام