ویدئوی مجموعه فعالیت های پژوهشی دبیرستان سلام یوسف آباد (دوره اول) در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ را مشاهده می کنید