بازارچه خیریه ای که سال گذشته با آرزوهای کوچک شروع شد امسال رفتیم سراغ گره های بزرگ گره هایی که فقط با دستهای مهربون و گرم شما باز میشه . صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند کز کار خلق یک گره بسته واکند