یک روز شاد و به یاد ماندنی ، ارودی شناخت با دانش آموزان جدید ثبت نام شده در سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۷