کسب مقام اول ماکارانی ( فشاری) در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ را به خانواده بزرگ سلام یوسف آباد تبریک می گوییم.