کسب مقام اول سازه ماکارونی (رادمانی) در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ را به خانواده بزرگ سلام یوسف آباد تبریک می گوییم