کسب رتبه اول رشته قرائت قرآن
توسط دانش آموز عزیز پایه هفتم “محمدحسین شفائی” را به خانواده بزرگ سلام یوسف آباد تبریک می گوییم.