کارسوق کندو در ۶ مرحله اجرا شد که شامل : سمفونی باران / طراحی لوگو / نمایش فیلم / درست کردن سالاد الویه / کدیابی و رمز گشایی / روزنامه دیواری