السلام علیک یا صاحب الزمان از شما دور شدن زار شدن هم دارد … پرده برگیر که من یار توام عاشقم عاشق رخسار توام هر که بینم خریدار تو است من خریدار خریدار توام