به نام خالق یکتا ، اردوی دو روزه دبیرستان سلام یوسف آباد این بار در کاشان برگزار شد. در نزدیک شدن به امتحان آزمون جامع یک از فرصت به دست آمده استفاده کردیم تا بچه ها یکم استراحت کنند و خود را برای آزمون جامع یک آماده کنند …