گزارش تصویرى از اولین نمایشگاه دستاوردهاى مدارس غیر دولتى با درخشش فوق العاده مجموعه مدارس سلام