یک چالش بزرگ – ستاره باش
ما از شما می خواهیم حداقل یک کلیپ سه دقیقه ای برای ما با کمک خانواده بسازید و برای ما ارسال کنید .
این کلیپ می تونه گروهی باشه یا انفرادی .
منتظر ایده های شما و استعدادهای شما هستیم