برگزاری اردو زیارتی و تفریحی مشهد مقدس ، پایه هشتم دبیرستان سلام یوسف آباد دوره اول با کلی خاطره خوب در قالب تصویر در سال ۱۳۹۶