السلام علیک یانبی الله السلام علیک یا جعفربن محمد گوش کن هفت آسمان در شور و حالی دیگرند عرشیان و فرشیان نام محمد می برد