برگزاری جشنواره ورزشی در دبیرستان به مناسبت روز دانش آموز