برگزاری همایش های آشنایی با سلام یوسف آباد برای اولیاء و دانش آموزان جدیدالورد