به نام خالق بهار که روح زمانهاست ، در اولین روز سال تحصیلی به این نتیجه رسیدیم که باید در همه جا هدفی را دنبال کرد تا به آن برسیم . آن هدف هم تحصیل است که ان شاالله در آخر هر سال با نمره خوبی قبول بشیم .