به نام خدای مهربان ، انتخابات دانش آموزی سلام یوسف آباد (دوره اول) در سال تحصیلی۹۶ – ۹۷ با هدف اداره بخش قابل توجهی از امور مدرسه و با مشارکت تمامی دانش آموزان ، همزمان کار خود را آغاز کرد .