به نام خالق بهار که روح زمانهاست ، در شروع آغاز سال تحصیلی انتخابات انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷ را برگزار کردیم …..