اردوی پدر و پسر با کلی هیجان و خاطره ای خوش در فروردین ماه ۱۳۹۷ برگزار شد و ما سعی کردیم این برنامه رو در قاب تصویر دبیرستان سلام یوسف آباد ( دوره اول ) به یادگار ثبت کنیم .