اختتامیه جشنواره ملی پژوهشی سلام کاپ و کسب نتایج درخشان توسط تیم های پژوهشی دبیرستان سلام یوسف آباد