آغاز پایگاه تابستانی سال تحصیلی ٩٧-٩۶

دبیرستان سلام ( دوره اول)

مورخه : ۱۹/تیرماه/۱۳۹۶