برنامه جشن ورودی های جدید ثبت نام شده در کنار هم یک روز شاد و مفرح در دبیرستان سلام یوسف آباد با کلی مسابقه و هیجان و …