پایه دوازدهم

ادبیات
 • جناب آقای جعفری

عربی

جناب آقای اعلایی

معارف
 • جناب آقای عباس زاده

زبان انگلیسی
 • جناب آقای بابایی

دیفرانسیل
 • جناب آقای ارشدی

ریاضی (تجربی)
 • جناب آقای بازوی

هندسه
 • جناب آقای کمالی

گسسته
 • جناب آقای انصاری

فیزیک (ریاضی)
 • جناب آقای تشکری

فیزیک (تجربی)

جناب آقای سعیدی

شیمی (ریاضی)
 • جناب آقای مزینانی

شیمی (تجربی)
 • جناب آقای فتوحی

زیست شناسی
 • جناب آقای رزمی