نوشته‌ها

گزارش تصویری از بخش دوم اردوی علمی دی ماه ۱۳۹۷ (پایه دوازدهم)

گزارش تصویری از بخش اول اردوی علمی دی ماه ۱۳۹۷ (پایه دوازدهم)

جلسه توجیهی اردوی علمی دیماه برگزار شد…

برنامه مطالعاتی آذر ماه پایه دوازدهم (ریاضی و تجربی)

گزارش تصویری از پیش آزمون جامع

برگزاری اولین نشست تخصصی دبیران پایه دوازدهم و مسئولین مدرسه

اولین جلسه عمومی با اولیای پایه دوازدهم

اردو های مطالعاتی دانش آموزان سخت کوش پیش دانشگاهی