نوشته‌ها

تولد دانش آموز وحیدرضا سیمین پور

جشن تولد دانش آموز محمدرضا عالیشاه

برگزاری جشن تولد جناب آقای مصطفوی، دبیر محترم ریاضیات پایه دهم توسط دانش آموزان