نوشته‌ها

گزارش مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه مدارس سلام در برنامه رخداد (شبکه دو)

کسب رتبه دوم قرائت قرآن و همچنین کسب رتبه دوم رشته اذان در ششمین دوره مسابقات اسوه حسنه

کسب رتبه سوم رشته نمایشنامه خوان برتر در ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

کسب رتبه دوم رشته نمایشنامه خوانی در ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

کسب رتبه سوم رشته تئاتر در ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

کسب رتبه دوم رشته تفسیر قرآن کریم در ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

کسب رتبه سوم رشته داستان نویسی در ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

کسب رتبه اول رشته خطاطی در ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

حضور در مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه, مدارس سلام