کلیپی از فعالیت های فرهنگی دبیرستان سلام یوسف آباد در بهار ۹۷ و زمستان ۹۶