افتخارات فرهنگی و ورزشی دبیرستان دبیرستان سلام یوسف آباد (دوره دوم)

افتخارات سال ۹۶ بزودی به این لیست اضافه خواهد شد…