افتخارات و رتبه‌های دبیرستان سلام یوسف آباد در بخش المپیاد