مدیریت

آقای محمد مسلمی زاده

آقای محمد مسلمی زاده

مدیر ارشد

عضو هیئت موسس دبیرستان سلام یوسف آباد
- کارشناسی: مهندسی معدن دانشگاه امیرکبیر
- کارشناسی ارشد: مدیریت MBA

آقای ماژلان حاجی ملکی

آقای ماژلان حاجی ملکی

مدیر دبیرستان

- کارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی