مدیریت

آقای محمد مسلمی زاده

آقای محمد مسلمی زاده

مدیر دبیرستان

عضو هیئت موسس دبیرستان سلام یوسف آباد
- کارشناسی: مهندسی معدن دانشگاه امیرکبیر
- کارشناسی ارشد: مدیریت MBA