🔸 حضور مدیر محترم دبیرستان سلام یوسف آباد,  جناب آقای حاجی ملکی در کار گروه مدیران منطقه ۶ تهران…
#دبیرستان‌سلام‌یوسف‌آباد
#معمار‌آینده‌شما